Річний звіт про діяльність коледжу у 2015 році

Річний звіт про діяльність коледжу у 2015 році

 

 1. Проведення навчально-виховного процесу на рівні державних вимог щодо якості підготовки фахівців відповідного рівня кваліфікації.

       Державний вищий навчальний заклад  «Куп’янський автотранспортний коледж» за статусом – вищий навчальний заклад освіти першого рівня акредитації.

       Коледжу надано право на здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти за кваліфікаційними вимогами до молодшого спеціаліста. Підготовка проводиться за трьома спеціальностями:

 • 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху»;
 • 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»;
 • 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».

 Всі спеціальності є акредитованими.

Відповідно до рішення державної акредитаційної комісії коледж має право готувати кваліфікованих робітників за такими професіями:

          - водій автотранспортних засобів категорії «В»;

  - водій автотранспортних засобів категорії «С».

        Коледж діє на підставі закону «Про вищу освіту», Положення про вищий навчальний заклад освіти, Статуту, затвердженому в установленому порядку 27.01.2008 р., та на підставі ліцензії АЕ №270593 та сертифікатів про акредитацію НД-І №2125104, НД-І №2125103,  термін дії яких до 01.07.2018 р., та сертифікату серії НД-І №2125102, термін дії якого до 01.07.2016 р., виданої Міністерством освіти і науки України.          

Концепція освітньої діяльності та розвитку коледжу прийнята Педагогічною радою. Стратегічною метою розвитку коледжу за цією концепцією є забезпечення збереження потенціалу коледжу й подальший розвиток його навчальних та виховних функцій в інтересах розвитку особистості, суспільства, держави.

Основними напрямками в роботі колективу є:

 • реалізація змісту освіти на необхідному освітньому та кваліфікаційному рівні відповідно до державних вимог;
 • впровадження сучасних педагогічних технологій навчання;
 • дотримання принципів науковості, гуманізму, демократизму та безперервності освіти;
 • орієнтування на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у сучасних економічних умовах;
 • виховання громадян, які сумлінно ставляться до виконання своїх обов’язків, утверджують принципи загальнолюдської моралі, є патріотами незалежної України;
 • задоволення потреб господарства України у висококваліфікованих молодших спеціалістах.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за денною формою навчання як за держзамовленням, так і на договірних умовах. Прийом студентів до коледжу здійснюється на основі Правил прийому, які розробляються щорічно відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.

  На 1 січня 2016 року (згідно зі штатним розкладом) у коледжі працює 89 робітників, у т.ч. викладачі – 35 чол. (з яких 26 – викладачі вищої категорії, 7 – I категорії, 9 викладачів мають звання «методист»).

За поточний рік було прийнято на роботу 11 чоловік, звільнено за згодою сторін 9 чоловік.

Постійно вживаються заходи щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни, створення в кожному структурному підрозділі й на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством «Про працю».  

На 01 січня 2016 року в ДВНЗ «Куп'янський автотранспортний  коледж» навчається 343 студенти. Постійно проводиться навчально-виховна робота з підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів згідно з Державним стандартом якості освіти.

 Державне замовлення з підготовки спеціалістів виконано в повному обсязі з усіх спеціальностей.

         Для організації та проведення прийому студентів до навчального закладу створюється Приймальна та Апеляційна комісії.

Формування контингенту студентів здійснюється шляхом:

-   інформування  про коледж на сайті Інтернету;

-  реклами коледжу в газетах;

- проведення викладачами профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх школах, професійно-технічних училищах міста та області;

-  проведення індивідуальної роботи з учнями та їх батьками;

- організації підготовчих курсів для підготовки до вступу в коледж.

Регулярно проводяться «Дні відкритих дверей», під час яких майбутні абітурієнти знайомляться з організацією навчального процесу, матеріально-технічною базою та соціальними умовами в коледжі.

Коледж тісно співпрацює з міським центром зайнятості населення, бере активну участь у масових профорієнтаційних заходах.

Протягом навчального року реклама із запрошенням на навчання розміщується на телебаченні, радіо, у місцевих газетах, Інтернет-сайті Куп’янського міського центру зайнятості, на сайті коледжу.

Державне замовлення прийому виконується щорічно, ліцензований обсяг не перевищено.

Важливим завданням педагогічного колективу коледжу є робота зі збереження контингенту студентів.

Для  цього  реалізуються наступні заходи:

-   адаптація першокурсників до умов роботи навчального закладу;

- тематичні класні години, на які запрошуються спеціалісти автотранспорту;

-  тижні предметних комісій;

- всебічний аналіз причин неуспішності та порушень навчальної дисципліни;

-  створення умов для отримання консультацій у викладачів;

-  створення умов для самостійної навчальної роботи студентів.

 

2. Проведення навчально-виховного процесу на рівні державних вимог щодо якості підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший    спеціаліст». Виконання положень Статуту навчального закладу.

У коледжі регулярно проводиться контроль за виконанням навчальних планів та програм. Контролюється дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма підрозділами; контролюється якість роботи викладачів, організація навчально-виховної та культурно-масової роботи, стан фізичного виховання та здоров'я працівників і студентів.   

    Колективний договір, затверджений 01.11.2015 року на 2015-2019 р., та Статут колледжу, затверджений на загальних зборах трудового колективу від 17.01.2008 року, виконувалися в повному обсязі.

Зміст підготовки молодших спеціалістів у коледжі формується на підставі Галузевих стандартів освіти, затверджених в установленому порядку.

На основі Галузевих стандартів у коледжі розроблені навчальні програ­ми з усіх дисциплін та робочі навчальні програми, які  розглянуті на засіданнях циклових комісій та методичної ради й затвердже­ні в установленому порядку. Відповідно до рекомендацій стандартів освіти в коледжі розроблені й за­тверджені навчальні плани й робочі навчальні плани для усіх спеціальностей. За структурою й співвідношенням навчального часу вони повністю відповідають вимогам нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Навчальний процес у коледжі організовано відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та інших нормативно-правових актів з освітньої діяльності та Статуту навчального закладу.

Наявні всі нормативні документи методичного забезпечення навчального процесу:

 • державні стандарти освіти (Освітньо-професійні програми);
 • навчальні плани, що відповідають вимогам ОПП;
 • робочі навчальні плани;
 • навчальні програми й робочі програми нормативних і вибіркових дисциплін;
 • програми навчальної, виробничої та інших видів практики;
 • інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;
 • методичні матеріали для самостійної роботи студентів із усіх дисциплін відповідно до навчальних планів;
 • контрольні завдання, тести для перевірки навчальних досягнень студентів, екзаменаційні білети та ін.;
 • методичні матеріали щодо планування, організації курсового та дипломного проектування.

       Навчальний процес регламентується графіком навчального процесу, розкладом занять, який укладається відповідно до нормативних вимог та виробничих потреб, графіком проведення лабораторно-практичних та контрольних робіт.

       Графік навчального процесу розроблено з урахуванням усіх видів теоретичних занять, навчальних і виробничих практик, екзаменаційних сесій, дипломного проектування, канікул і навчального плану.

       Розклад занять своєчасно складається на кожний семестр і затверджується директором. У ньому враховуються вимоги робочих навчальних планів щодо логічної послідовності дисциплін, рівномірності завантаження студентів, оптимального використання аудиторного фонду.    Розклад забезпечує виконання навчального плану в повному обсязі, передбачає оптимальне завантаження студентів, коригується за необхідністю, усі заміни фіксуються завідувачем відділення та затверджуються заступником директора з навчальної роботи.

       Формою державної атестації випускників  є захист дипломного проекту. Щорічно перелік тем дипломного проектування розглядається та затверджується наказом директора.

У встановленому порядку на кожний навчальний рік укладаються і затверджуються плани роботи:

 • адміністративної ради;
 • методичної ради;
 • педагогічної ради;
 • школи молодого викладача;
 • предметних комісій;
 • виховної  роботи;
 • спортивно-масової роботи;
 • лабораторій і кабінетів;
 • завідувача відділень;
 • керівників академічних груп;
 • виховної роботи в гуртожитку;
 • практикуючого психолога;
 • бібліотеки та читального залу;
 • завідувача майстерень.

Головна мета навчального процесу в ДВНЗ «Куп’янський автотранспортний коледж» – продовжувати втілювати інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в контексті сучасної парадигми освіти, закладати фундамент різнобічного гармонійного розвитку особистості з високою моральною громадською позицією, високою культурою міжособистісних відносин.

 

3. Виконання державного замовлення та договорів, зобов’язання щодо підготовки фахівців для потреб народного господарства, в тому числі на комерційних засадах понад держзамовлення відповідно до законів України та нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

У 2015 році державне замовлення по прийому та випуску молодших спеціалістів  виконано.

Питання працевлаштування в коледжі вирішується комплексно згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державними замовленнями», починаючи з укладення договорів зі студентами І курсу, моніторингу потреб ринку праці в регіоні, проходження виробничих практик на підприємствах до направлення на роботу. Проводиться постійна робота з роботодавцями щодо налагодження ефективної співпраці по залученню студентів коледжу, починаючи з молодших курсів, до проходження практик на конкретних робочих місцях із подальшим працевлаштуванням.

У коледжі проводиться  робота щодо сприяння працевлаштуванню в період навчання студентів, а саме:

 • аналізується інформація Державної служби зайнятості з вимог ринку праці за спеціальностями , за якими проводиться навчання;
 • забезпечується доступ студентів до інформації щодо стану ринку праці;
 • проводиться організаційна робота із студентами, які самостійно знаходять місце роботи.

         Випускники коледжу працюють на підприємствах міста та області (у 2015 році випущено 103 спеціалісти).

 

 1. Високоефективна навчально-дослідницька робота з проблем освіти.

4.1. Методична робота.

Методична робота є важливим засобом підвищення кваліфікації педагогів, розвитку творчої ініціативи, запровадження інноваційних технологій.

          Головною метою методичної роботи коледжу є підвищення якості освіти, оновлення її змісту на основі сучасних наукових знань, зростання ефективності роботи колективу коледжу й кожного педагога окремо. Також методична робота спрямована на підвищення рівня інноваційної діяльності  педагогічних працівників зокрема та якості освітнього процесу в цілому. Педагогічний колектив коледжу в 2015 навчальному році продовжував роботу з удосконалення методики та технології проведення моніторингу якості навчання й виховання майбутніх фахівців, широкого використання інформаційних комп'ютерних ресурсів та інформатизації освіти, реалізації якісного комплексного методичного забезпечення спеціальностей, а також розроблення й видання навчальних електронних посібників та інших матеріалів.

Методична проблема, над якою працював педагогічний колектив коледжу: формування професійної компетентності у студентів через впровадження інноваційних технологій навчання  є актуальним чинником освітнього процесу.

 Отже, у 2015 році педколектив колежу працював за такими напрямами:

- робота над єдиною методичною проблемою;

- методичне забезпечення дисциплін та впровадження в навчальний процес галузевих стандартів вищої освіти України;

- підвищення професійної майстерності педагогів;

- удосконалення змісту, форм і засобів навчання;

- науково-дослідна робота педагогів і студентів;

- узагальнення та поширення педагогічного досвіду;

- проведення моніторингу знань, умінь і навичок студентів із дисциплін.

         Планом роботи методичного кабінету коледжу передбачається методична допомога цикловим комісіям із організації навчально-виховної роботи: проведення відкритих занять, позакласних заходів із дисциплін, тематичних класних годин, а також організація занять школи  педагогічної майстерності, школи молодого  викладача «Пошук». Проблема застосування інноваційних технологій та методів особистісно орієнтованого підходу до підготовки майбутніх фахівців, сучасні інноваційні форми та методи навчання, прищеплення інтересу до майбутньої спеціальності стали предметом обговорення на засіданнях школи  педагогічної майстерності .

         На науково-практичній конференції викладачів коледжу, що традиційно проводиться в навчальному закладі у жовтні, розглядалось питання компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу.

          Викладачі Підгайко В. А., Пивоварова І. О., Захарченко А. І., Трегубова О. М. у лютому 2015 року брали участь у ХІV  науково-методичній конференції  викладачів «Сучасні методи та навчальні технології фундаментальної підготовки молодших спеціалістів». Викладач Трегубова О. М. та студентка ІІ курсу Мельникова А. брали участь у науково-практичній конференції педагогічних працівників і студентів «Екологія: від теорії до практики». Захарченко А. І. - викладач-методист надрукував наукову працю для економіко-правового факультету Одеського національного університету ім. І. Мечникова, брав участь у X Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи». Викладачі Підгайко В. А. та Пивоварова І. О. брали участь у V всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси»,  де висвітлювали питання «Краєзнавчі дослідження Куп’янщини».

          Методичною радою коледжу протягом навчального року проводився моніторинг знань, умінь і навичок студентів.

З метою перевірки знань студентів та  поглиблення науково-теоретичної підготовки з дисциплін  були проведені олімпіади з навчальних дисциплін: українська мова та література, світова література, математика, всесвітня історія, фізика, англійська мова, технічна механіка.

У 2015 році досліджувалася робота викладачів із використання у навчально-виховному процесі особистісно орієнтованих, інформаційних, комп’ютерних технологій, активних та інтерактивних методів навчання, а також проводився аналіз проблем формування мотивації навчальної  діяльності студентів за сучасних умов. Упродовж навчального року узагальнювався досвід роботи викладачів: 

- Друшляк Т. П. («Впровадження активних та інтерактивних методів навчання в процесі викладання дисциплін економічного напряму»);

- Підгайко В. А. («Використання ІКТ під час викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» як засіб підвищення ефективності заняття»);

- Тихонова О. В. («Психолого-педагогічні особливості організації навчального процесу під час викладання математики»).

         Методичний кабінет коледжу продовжував роботу з накопичення й систематизації методичного матеріалу на допомогу викладачам, класним керівникам, головам циклових комісій. Був поповнений публікаціями, кращими творчими роботами викладачів коледжу. Найбільш значущими й змістовними визнано такі методичні розробки (рекомендації):

- методична розробка «Застосування інтерактивних методів на заняттях української мови» (Рябоконь О. Д.);

- методична розробка позакласного виховного заходу на тему: «Україна – наш спільний дім» (Царевська О. В.); 

 методична розробка «Використання матеріалів «Революції гідності» та «Студентської революції» при викладанні сучасного етапу дисципліни «Історія України»  (Гречук О. В.); 

- методична розробка «Лабораторно-практичні роботи з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» для студентів спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів». (Багінський О. А.); 

- методична розробка «Методичні вказівки з курсового проектування з дисципліни «Основи технології ремонту» для студентів спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

(Руденко О.А.);

- методична розробка опорного конспекту лекцій із дисципліни «Економіка підприємств» на тему «Основні фонди» для студентів  спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» (Друшляк Т. П.);

- методичні вказівки для виконання практичних робіт із дисципліни «Правила і безпека дорожнього руху» для студентів спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху» (Хиленко Б. К.).

         Аналіз роботи викладачів коледжу свідчить: переважна більшість педагогів успішно використовує сучасні технології, активні та інтерактивні методи навчання.

  На достатньо високому науковому та організаційно-методичному рівні були проведені  відкриті заняття, позакласні заходи з дисциплін, тематичні класні години з використанням інноваційних технологій, складені методичні розробки вищезазначених відкритих занять і заходів.

         Отже, викладацький склад КАТК, враховуючи досягнення психолого-педагогічної роботи та технічної думки, а також кращі надбання передового педагогічного досвіду, перебуває на шляху активного послуговування інноваційними ідеями, технологіями та пошуку способів підвищення ефективності навчально-виховного процесу, як того вимагає сучасна освіта.

 

4.2. Виховна робота

          Виховна робота в ДВНЗ «Куп’янський автотранспортний коледж» посідає важливе місце в підготовці майбутнього конкурентоспроможного фахівця й спрямована на розвиток всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, на виховання в студентів почуття відповідальності, високої культури, стійкої громадянської позиції, любові до України, рідної мови та традицій українського народу, до здорового способу життя.

  Отже, виховна робота в коледжі включає в себе такі напрямки:

- національне виховання;

- громадсько-патріотичне виховання; 

- правове виховання;

- морально-етичне та художньо-естетичне виховання;

- трудове та професійне виховання;

- сімейне виховання; 

- фізичне виховання; 

- екологічне виховання.

          Відповідно до вищезазначених напрямків планується виховна робота в академічних групах, у студентському гуртожитку.

  Згідно з річним планом виховної роботи коледжу проводяться виховні заходи як на рівні міста, навчального закладу, так і в академічних групах. Форми роботи включають бесіди, диспути, "круглі столи", лекції, педагогічні читання, конференції, конкурси, змагання, виставки, зустрічі з фахівцями, відвідування музеїв, екскурсії тощо.

          Особлива увага в коледжі приділяється прищепленню студентам прагнення до набуття професійно значущих знань, інтересу до обраної спеціальності. Систематична та цілеспрямована навчально-виховна робота всього педагогічного колективу дозволяє відкрити перед студентами престижність майбутньої професії та перспективи самореалізації в ній. Тематичні класні години професійного спрямування, зустрічі зі спеціалістами-практиками, змагання за звання «Кращого майбутнього фахівця», екскурсії на підприємства міста сприяють зростанню інтересу студентів до навчання.  

  Національно-патріотичне виховання посідає значне місце в навчально-виховному процесі коледжу й спрямоване на прищеплення любові до України, її мови та звичаїв. Формування національної свідомості студентів – складова частина вирішення проблеми підготовки національних кадрів. Для успішної  розбудови цивілізованої, демократичної, правової держави необхідно, щоб її громадяни мали високу національну свідомість. Тому в коледжі проводиться наполеглива робота з національно-патріотичного виховання майбутніх фахівців. Традиційним вже стало проведення Дня української мови та писемності, Дня Соборності України, Дня Гідності та Свободи, Дня матері та інших свят. Слід відзначити Шевченківські свята, які щорічно проходять у коледжі. Особливо урочисто відзначили річницю  народження Т. Г. Шевченка: літературно-музична композиція, конкурс читців віршів Кобзаря, випуск стіннівок студентськими групами, екскурсії до куточку народознавства на тему «Побут та звичаї українського народу», конкурс на кращий студентський твір «Шевченко й сучасник». Бібліотекою  та читальним залом коледжу були підготовлені книжково-ілюстративні виставки до дня народження Т. Г. Шевченка, в академічних групах проводилися виховні години «Шевченкові присвячується…».

          Розвиток громадсько-патріотичної свідомості молодого покоління відбувається завдяки позакласним заходам, бесідам, дискусіям, участі в міських заходах. Так, з нагоди річниці голодомору 1932-1933 років в Україні в КАТК було проведено вечір-реквієм, присвячений пам’яті жертвам трагедії.

          Напередодні Дня Перемоги був проведений  святковий концерт на який були запрошені ветерани, діти війни, учасники трудового фронту.

          23 жовтня 2015 року на базі коледжу відбулася презентація книги С. Лойка «Аеропорт», присвячена захисникам Донецького аеропорту.

         Важливим аспектом формування стійкої громадянської позиції є участь студентів у благодійник акціях нашого міста, а також у волонтерському русі. Студенти з великим ентузіазмом беруть активну участь у заходах з підтримки людей із зони АТО, що опинилися в скрутному становищі, а також у щорічних благодійних акціях «Серце до серця», «На крилах щастя», «Діди Морози – волонтери». Студенти коледжу Рожнов Олександр та Шендяпін Сергій були визнані кращими волонтерами міста. Студенти коледжу в якості волонтерів, надають посильну допомогу військовим, а також дітям з інтернатів, соціальних центрів. Така діяльність розкриває у молоді толерантне ставлення до людей, прагнення допомагати й підтримувати, усвідомлення єдності всієї країни у скрутну хвилину.

         Активна робота проводиться в КАТК щодо пропаганди здорового способу життя. Освітні лекції та групові заняття регулярно проводяться педпрацівниками коледжу, спеціалістами Центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, лікарями за темами: «Негативні прояви в студентському середовищі», «Стоп наркотик», «Твоя безпека у твоїх руках». В рамках тижня профілактики ВІЛ та СНІДу було проведено анонімне тестування на ВІЛ, у якому брали участь більше ніж 50 студентів, конкурс стіннівок, конкурс інформаційних листів.

         На достатньо високому рівні проводиться спортивно-масова робота, система організації якої включає спортивні змагання з різних видів спорту між всіма групами коледжу.

          Протягом календарного року були проведені змагання на першість коледжу за такими видами спорту:

- міні-футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс; 

- товариські зустрічі з іншими навчальними закладами з видів спорту; 

- змагання з допризовної підготовки «Ану-мо, хлопці»;

- спортивнє  свято  «День здоров’я»;

-навчально-тренувальні заняття з легкої атлетики, футболу, настільного тенісу, баскетболу, волейболу, шахів та шашок;

- змагання з видів спорту міського рівня. 

 Протягом 2015 календарного року збірні команди  коледжу змагалися в спартакіаді Вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації й показали такі результати: 

- 1 місце з легкої атлетики;

- 2 місце з баскетболу серед юнаків та 2 місце з баскетболу серед дівчат;

- 3 місце з настільного тенісу;

- 1 місце з міні-футболу;

- 2 місце з шахів та шашок. 

  Отже, така система навчально-виховної роботи з фізичної культури сприяє зміцненню бажання студентів вести здоровий спосіб життя.

 Не менш важливим напрямком діяльності є профорієнтаційна робота. Організація та проведення Днів відкритих дверей поширює серед населення інформацію про навчальний заклад, що позитивно впливає на результати вступної кампанії. Участь у «Ярмарках професій» відкриває перед студентами коледжу широкі можливості працевлаштування, породжує бажання студентів реалізувати на практиці набуті навички та знання.

  Реалізувати свої лідерські та організаційні якості, задіяти соціальну активність студенти коледжу можуть завдяки роботі в органах студентського самоврядування. Студрада коледжу бере активну участь у вихованні студентської учбової та дисциплінарної відповідальності, сприяє вирішенню питань щодо порушень правил внутрішнього розпорядку коледжу студентами, генерує нові ідеї масових культурно-розважальних заходів та прикладає значні зусилля для їхньої підготовки та проведення. Студентська рада гуртожитку сприяє дотриманню студентами правил проживання, пропонує ідеї для покращення щоденного побуту молоді, спостерігає за станом кімнат, допомагає студентам нового набору адаптуватися до умов самостійної життєдіяльності. Таким чином, органи студентського самоврядування не тільки надають велику підтримку педагогічному колективу, а й виконують важливу функцію покращення комунікації між представниками адміністрації, викладачами та молоддю.

         Навчальна дисципліна студентів підтримується на високому рівні завдяки класним годинам, які дозволяють у доступній для розуміння формі роз’яснити студентам встановлені внутрішні норми та правила. Також дисциплінарні норми підтримуються завдяки вихованню в студентів поваги до закону через бесіди з соціальним педагогом та правознавцями коледжу, виступи представників соціальних служб та органів правопорядку на заходах КАТК.

  Також адміністрація та педагогічний колектив коледжу прикладають значні зусилля для забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Систематично проводиться діагностика адаптації студентів нового набору до умов навчання в коледжі. Заступник директора з навчальної роботи, культорганізатор сумісно з керівниками груп сприяють виявленню студентів, схильних до девіантної та деліквентної поведінки, проводить заходи з психологічної корекції поведінки. В ситуаціях нестабільного емоційного стану надають консультації студентам та їх батькам, рекомендації викладачам стосовно роботи з окремими студентами, які потребують підвищеної уваги.

  Для покращення виховної роботи систематично проводяться наради класних керівників, педагогічні наради, засідання навчально-виховної комісії, на яких відбувається аналіз набутого попереднього досвіду, пошук найкращих рішень у розв’язанні виховних питань, розглядаються проблеми впровадження особистісно-орієнтованого підходу в педагогічну практику.

4.3. Практичне навчання

Особлива увага приділяється в коледжі змісту й організації практичного навчання студентів. Розроблені програми практики, концепція практичного навчання й Положення про організацію практичного навчання студентів.

Системність практичної підготовки забезпечується логічною послідовністю всіх етапів навчання.

Для організації практичного навчання в коледжі створені й працюють навчальні майстерні та навчальні лабораторії:

- слюсарна, обладнана слюсарними робочими місцями й необхідним слюсарним інструментом;

- механічна, забезпечена металообробним обладнанням: токарні, фрезерні, шліфувальні, стругальні, свердлильні та інші верстати; у наявності необхідні інструменти й пристосування.

- зварювальна, забезпечена необхідним обладнанням для виконання еле­ктрозварювальних і газозварювальних робіт та термічним обладнанням;

- монтажу-демонтажу,  в майстерні є в наявності вузли та агрегати авто­мобілів, які дають можливість у повному обсязі забезпечити програму прак­тики;

- ТО автомобілів, обладнана трьома оглядовими канавами та діагности­чними комплексами.

Вищевказані аудиторії оснащені необхідним обладнанням, наочними та технічними засобами навчання. Так, у навчальній лабораторії «Обслуговування автомобілів»  є:

 • двигуни автомобіля OPEL;
 •  автоматична коробка передач AUDI;
 •  діагностичний адаптер NISSAN;
 •  прилад для перевірки та регулювання форсунок дизельного двигуна;
 • обладнано діагностичний стенд двигунів автомобілей NISSAN та IVECO;
 •  двигун автомобіля FIAT.

         Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у ДВНЗ «Куп’янський автотранспортний коледж» і проводиться на оснащених відповідним чином базах та відповідає вимогам програм практики в КАТК, а також на сучасних підприємствах й організаціях різних галузей господарства.

          Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань й умінь відповідно до кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

          Залежно від конкретної спеціальності чи спеціалізації студенти проходять практику: слюсарну, механічну, теплову, ТО автомобілів, технологічну, навчальну в АТП та ДАІ, переддипломну.

         Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах.

          Під час практик поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану.

          Зміст і послідовність практик визначаються програмами, які розробляються цикловими комісіями згідно з навчальним планом.

          Студенти можуть самостійно підбирати для себе місце практики й пропонувати його для проходження, що розглядається на засіданні циклових комісій та затверджується заступником директора з НВР.

 Особливо корисними стали Паспорти практичного навчання. В цих документах знаходиться інформація про технічний і технологічний рівень виробництва на підприємстві, нові технічні й технологічні об’єкти, які дозволяють студентам вивчити сучасні технології експлуатації та ремонту дорожньо-будівельних машин, обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів, будівництва, експлуатації та ремонту автомобільних доріг.

 З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь- яких форм власності) ДВНЗ «Куп’янський автотранспортний коледж» завчасно укладає договори на її проведення за встановленою формою. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами.

  За 2015 рік були оновлені та заключені договори з такими підприємствами: філія «Куп'янський райавтодор», філія Куп'янський ДЕП, СТО «Флагман», СТО №7, Центральна диспетчерська служба міста Куп'янська, ВАТ «Харківське підприємство автобусних станцій Куп'янська АС», відділ ДАІ Куп'янського МВС України в Харківській області.

 1. Підготовка необхідної кількості кадрів, їх атестація. Проведення  організаційної роботи щодо зміцнення кадрового складу навчально-педагогічних працівників.

       Одним із найважливіших показників роботи коледжу є його кадрове забезпечення. Формування педагогічного колективу здійснюється на підставі існуючого законодавства  відповідно до  базової освіти.

      Необхідною умовою розвитку навчального закладу є навчання та підвищення кваліфікації педагогічного колективу, яке проходить відповідно до планів-графіків, затверджених наказом по коледжу на початку навчального року. Коледж забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років із збереженням середньомісячної заробітної плати.

Підвищенню кваліфікації викладачів коледжу сприяє:

 • самоосвіта;
 • участь у роботі методичних об’єднань;
 • робота педради і методради;
 • самостійне ознайомлення з сучасними технологіями;
 • взаємовідвідування навчальних занять;
 • підготовка й проведення відкритих занять із наступним узагальненням;
 • вивчення та впровадження в педагогічну практику досвіду кращих викладачів;
 • підготовка й проведення навчальних і науково-практичних конференцій.

Постійно проводиться підготовка та перепідготовка педагогічних працівників і спеціалістів навчального закладу. Так, 12 викладачів коледжу в 2015 році пройшли курси підвищення кваліфікації та відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії».

Планується та проводиться поступове оновлення педагогічних кадрів шляхом агітаційної роботи серед випускників навчального закладу для подальшої їх роботи в коледжі викладачами. На початок навчального року в ДВНЗ «Куп’янський автотранспортний коледж» працюють 5 молодих викладачів, 4 з яких є випускниками коледжу. Куп’янський автотранспортний коледж співпрацює з Харківським державним педагогічним університетом ім. Г. Сковориди, Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом, Харківською інженерно-педагогічною академією, Харківським політехнічним інститутом.

6. Показник ефективності використання державного майна.

Виконані показники ефективності використання державного майна і доходу, а також показники збереження майнового стану навчального закладу, затверджені постановою Кабінету Міністрів України.

         Своєчасно здійснювалися розрахунки з установами, організаціями, банками, постачальниками енергоносіїв, іншими організаціями. Своєчасно та в повному обсязі виконані платежі до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду, кошториси доходів і видатків навчального закладу.

         Порядок використання бюджетних коштів, укладання договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за навчальним закладом, було дотримано.

         Забезпечувалося своєчасне складання в установленому порядку річного кошторису доходів і видатків навчального закладу та подача його на затвердження до МОН України.

         У 2015 році (згідно з затвердженим в установленому порядку в МОН України кошторисом) бюджетом було передбачено доходів та видатків на суму 7,17 млн. грн., використаних у повному обсязі: 

- на виплату заробітної плати – 3,29 млн. грн., що складає 45,88 % від суми кошторису; 

- нарахування на заробітну плату – 1,12 млн. грн. , що складає 15,61 %; 

- на оплату природного газу 528,2 тис. грн., що складає 7,35 % від суми кошторису; 

- на водопостачання - 20 тис. грн. – 0,27 %;

- на оплату споживання електроенергії – 63 тис. грн. – 0,87 %;

          -  виплата стипендії – 2,08  млн. грн. – 29 %;

 - компенсація відшкодування харчування студентів пільгової категорії –- 72,26 тис. грн., що складає 1 % від суми кошторису;

- інші виплати населенню – 1,86 тис. грн. – 0,02 %;

- предмети, матеріали, інвентар – 0,6 тис. грн. – 0,008 %.

          Питому вагу видатків кошторису складає заробітна плата з нарахуваннями на неї та стипендія студентам – 90,49 % від усієї суми кошторису.

         Заборгованості з платежів до бюджету та перед робітниками по заробітній платі немає.

          Протягом 2015 року проводилась індексація заробітної плати працівникам та стипендії студентам.

  Немає заборгованості за спожиті енергоносії.

           У повному обсязі проведені розрахунки зі студентами щодо виплат стипендії, харчування, підручників одягу та взуття дітям-сиротам.

  Своїми силами був проведений поточний ремонт:

 • заміна трансформатору току на суму 13925,00 грн.;
 • ремонт та обслуговування пожежних рукавів та гідрантів – 3791,32грн.;
 • придбання вогнегасників – 2380,00 грн.;
 • повірка, ремонт газових приладів – 19726,00 грн.;
 • частково замінені вікна на енергозберігаючі – 61949,98 грн.

У 2015 році на баланс коледжу надійшло благодійних внесків, грантів та дарунків  на загальну суму 274328,00 грн.

           Наразі є потреба в поточному ремонті системи опалення, покрівлі та придбанні системи автоматичної пожежної сигналізації, коштів на придбання якої бракує.

Договором оренди передана площа – 43,6 м2, а саме:

 • кіоск канцтоварів – 8,7 м2;
 • буфет – 34,9 м2.

          Заборгованість із сплати за оренду та відшкодування комунальних послуг орендарями відсутня.

  На поточний рахунок спеціального фонду в казначействі надійшло коштів – 775,40 тис . грн.  у тому числі:

- від сплати за навчання – 266,4 тис.грн.;

- від оренди – 19,6 тис. грн.; 

- від господарської діяльності – 213,5 тис. грн.;

- благодійні внески, гранти – 274,3 тис. грн.;

- інші надходження – 1,6 тис. грн.

         Кошти за послуги з урахуванням залишку минулого року використані в сумі 751, 8 тис. грн., в тому числі:

- на виплату заробітної плати 221,4 тис. грн., що складає 29,5 % від суми використання;

- нарахування на заробітну плату – 80 тис. грн. – 10,6 %;

-на оплату видатків утримання приміщення, рекламних послуг, поточні ремонти обладнання, перевірку лічильників, послуги зв’язку – 82 тис. грн. – 11 %; 

- витрачено на оплату енергоносіїв – 80,3 тис. грн. – 10,7 %;

- витрачено на сплату податків – 16,7 тис. грн. – 2,2 %;

- видатки на відрядження – 8,6 тис. грн. – 1,1 %;

- придбано матеріальних цінностей – канцелярські товари, папір, фарба,  різноманітні будівельні та господарчі матеріали для ремонту, світильники, ПММ та інше  на суму 260,4 тис. грн, що складає 34,6 % від витраченої суми, інші видатки – 2,4 тис. грн. – 0,3 % .

№ з/п

Показник

Рік 2015

1.

Надходження всього

7947837,31 грн.

1.1

Надходження коштів загального фонду

7172439,92 грн.

1.2

Надходження коштів спеціального фонду та інші джерела власних наджоджень, зокрема отримані, як:

775397,39 грн.

 

оплата за навчання

266403,14 грн.

 

від господарської діяльності

213450,33 грн.

 

за оренду приміщення

19615,92 грн.

 

благодійні внески, гранти, дарунки

274328,00 грн.

 

інші надходження

1600,00 грн.

2.

Видатки всього:

7924198,12 грн.

2.1

Видатки загального фонду, зокрема:

7172439,92 грн.

 

заробітна плата

3289000,00 грн.

 

нарахування на зарплату

1118000,00 грн.

 

стипендія студентам

2079532,00 грн.

 

на харчування сиротам

72260,00 грн.

 

виплати сиротам на підручники, одяг і взуття

1866,00 грн.

 

придбання обладнання, інвентарю, матеріалів

595,00 грн.

 

комунальні послуги (опалення, електроенергія, вода, вивіз сміття)

611186,92 грн.

2.2

Видатки спеціального фонду та інших джерел власних надходжень, зокрема:

751758,20 грн.

 

заробітна плата

221409,16 грн.

 

нарахування на зарплату

80000,00 грн.

 

предмети, матеріали, обладнання, інвентар

260101,33 грн.

 

медикаменти та перев’язувальні матеріали

299,81 грн.

 

оплата послуг, крім комунальних

81971,11 грн.

 

інші видатки

19072,45 грн.

 

видатки на відрядження

8565,49 грн.

 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

80338,85 грн.

 

 

 

 

 

7. Охорона праці. Соціально-трудові пільги, гарантії.

7.1. Охорона праці:

- забезпечується своєчасна розробка й виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів із охорони праці;

- працівниками коледжу не виконуються роботи, поєднані з явною небезпекою для життя, та в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці;

- директор, заступники директора, виконуючий обов’язки інженера з охорони праці пройшли перевірку на знання законів, нормативних актів з охорони праці та отримали посвідчення;

- систематично виконуючий обов’язки інженера з охорони праці проводить інструктажі працівників і студентів із питань охорони праці, протипожежної безпеки;

- здійснюються організаційно-технічні заходи з охорони праці по коледжу згідно з розробленим планом;

- щороку проводиться навчання співробітників із питань охорони праці й техніки безпеки;

- підтримується задовільний санітарно-гігієнічний стан навчального корпусу та території навчального закладу;

- усі приміщення закладу приведено у відповідність до вимог техніки безпеки й пожежної безпеки;

- відповідальними особами здійснюється нагляд за безпечною експлуатацією й технічним станом будівель і споруд коледжу;

- навчальні автомобілі, гуртожиток і навчальний корпус укомплектовано вогнегасниками.

7.2. Соціально-трудові пільги, гарантії:

- педагогічним працівникам виплачується допомога на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні основної щорічної відпустки;

- працівникам коледжу надається вільний час для проходження медичного обстеження відповідно ст. 123 КЗпП України;

- працівникам надається матеріальна допомога при народженні дитини, на ювілей (50, 55, 60 років), смерті близьких у розмірі не більше одного посадового окладу (з фонду оплати праці);

- жінкам, які працюють у коледжі і мають двох чи більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда та  ті, що усиновили дитину, самотнім матерям, батькам, які виховують дитину без матері (зокрема у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особам, що взяли дитину під опіку, щорічно надається додатково оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів;

- працівникам, які працюють на умовах неповного робочого часу, зокрема тим, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна відпустка повної тривалості;

- за бажанням працівника частину щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією;

- працівникам з ненормованим робочим днем надається  щорічна додаткова відпустка тривалістю до 7 календарних днів.

 1. Виконання екологічної програми.

Охорона навколишнього середовища, забезпечення здорових гігієнічних умов життя і праці є невід’ємною частиною роботи навчального закладу.

Відповідно до вимог екологічної програми міста в коледжі забезпечується належний рівень господарювання.

 Харківським регіональним центром поводження з небезпечними відходами було проведено інвентаризацію викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря  від стаціонарних джерел. За результатами інвентаризації був отриманий дозвіл Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області  № 6310700000-92  на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Під час перевірки коледжу санітарно-епідеміологічною станцією недоліків не виявлено.

Студенти усіх спеціальностей вивчають предмет «Основи екології».

За коледжем закріплено територію, яка прилягає до коледжу (S=25864 м2), та територія, на якій розташований гуртожиток (S=6425 м2).

Території коледжу постійно підтримують в належному стані:

- ведеться регулярне прибирання;

- упорядковуються та озеленюються території (висаджено в 2015 році 69 дерев та 6 кущів);

- оновлюються квітники посадковим матеріалом.

За кожною групою закріплена територія, на якій студенти підтримують чистоту й порядок.

У коледжі велика увага приділяється екологічному вихованню студентів та екологічній культурі людини взагалі, адже збереження навколишнього середовища – одна з найважливіших проблем сьогодення.

Щороку  2015 року коледж бере активну участь в екологічних десантах, на яких:

-  прибирають в міських парках (парк Макієвської, парк Перемоги, парк Партизанської слави);

- упорядковують засмічену територію м. Куп’янська;

- наводять порядок на прилеглих до коледжу вулицях.

9. Перспективи й напрями розвитку.

З метою подальшого вдосконалення навчально-виховної роботи й підвищення якості навчання педагогічний колектив коледжу передбачає проведення такої роботи:

- продовження освітньої діяльності згідно з Державними стандартами освіти;

- продовження вдосконалення методичної роботи;

- здійснення фундаменталізації та професіоналізації навчання, які передбачають відображення у навчальному матеріалі фундаментальних дисциплін специфіки виробництва з урахуванням досягнень науки й техніки, вибір значного матеріалу, призначеного для рішення професійних задач;

- впровадження в навчальний процес міждисциплінарних зв’язків з метою об’єднання дисциплін, що вивчаються, в цілісну систему знань.

 

 

 

 

Директор коледжу                                             В. В. Деміденко