Про роботу керівництва та профспілкового комітету КАТК

Про роботу керівництва та профспілкового комітету КАТК щодо виконання постанови
президії комітету Харківської обласної організації Профспілки працівників освіти і
науки України від 17.06.2010 р. № П-3-3 «Про виконання адміністрацією та комітетом
первинної профспілкової організації Куп'янського автотранспортного коледжу Закону
України "Про колективні договори і угоди", Галузевої і Регіональної угод у частині
укладання та виконання колективного договору

Комісія обласної організації профспілки 25-го листопада вивчала роботу керівництва та профспілкового комітету автотранспортного коледжу щодо виконання постанови президії комітету Харківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України від 17.062010р. № П-3-3 «Про виконання адміністрацією та комітетом первинної профспілкової організації Куп'янського автотранспортного коледжу Закону України «Про колективні договори і угоди». Галузевої і Регіональної угод у частині укладання та виконання колективного договору».
Директор КАТК - Деміденко В.В., первинну проф¬спілкову організацію очолює Прасолов І.В., викладач фізичної культури.
На виконання пункту 5.1 довідку і вказану вище постанову президії було розглянуто на засіданні проф¬спілкового комітету за участі адміністрації ВНЗ (про¬токол №17 від 23.062010 року). Профкомом спільно з керівництвом коледжу розроблені і затверджені заходи щодо усунення зазначених у довідці недоліків. Більшість із них на час перевірки виконана, інші перебувають під постійним контролем профкому і адміністрації.
Під час вивчення діяльності профкому встановле¬но, що виборним органом ППО КАТК проводиться по¬стійна робота щодо зміцнення профспілкової єдності, залучення до профспілки працівників і студентів.
Станом на 25.11.2011 року на обліку у первинній профспілковій організації перебувало 528 членів профспілки. Серед студентів - стовідсоткове член¬ство, у працівників - 98%, лише 2 особи не є членами профспілки. Зауважуємо, що 5 років поспіль виходу з профспілки не було. Профком у цілому виконує статутні вимоги до прийому і обліку членів профспілки. Наразі всі 109 сту¬дентів І курсу прийняті у члени проф¬спілки і взяті на профспілковий облік у первинній профспілковій організації. Рішенням профкому навчальні групи об'єднані у профспілкові (протокол №40 від 08.09.11р).
Робота профспілкового комітету планується на календарний рік.
У ході виконання пунктів 5.6, 5.7 постанови президії обласної організації профспілки від 17.06.2010 р. №П-3-3 та з метою більш ефективної профспілкової діяльності були внесені певні відповідні зміни до плану роботи профспілкового комітету КАТК на 2011 рік.
Заплановані і розглянуті на засіданнях профкому у поточному році питання: підсумки виконання плану роботи за 2010 рік та затвердження плану роботи профкому на 2011 рік (протокол №27 від 04.01.2011 р), атестація викладачів коледжу у 2010-2011 н. р. (протокол №35 від 10.05.2011 р), виконання адміністра¬цією угоди про організаційно-технічні заходи щодо охорони праці (протокол №40 від 08.09.2011 р), стан житлово-побутових умов проживання студентів у гур¬тожитку (протокол №41 від 19.09.2011 р), проведення культурно-масових та спортивно-оздоровчих заходів серед студентів та працівників (протоколи №№ 30, 31, 34 від 21.02,01.03,21.04.2011 р). Засідання профспіл¬кового комітету КАТК проводилися здебільшого один раз на місяць, за необхідності – двічі. Порядки денні за¬сідань відповідають основним пунктам плану роботи, іноді розглядаються додаткові поточні питання.
Загальним недоліком оформлення протоколів засідань профкому є те, що питання, які на них роз¬глядаються, висвітлюються занадто стисло; у деяких протоколах відсутні окремі додатки.
На забезпечення ефективної діяльності ВНЗ, врегулювання трудових та правових відносин, соціально-економічний захист працівників і студентів зорієнтовано колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Куп'янського автотран¬спортного коледжу, що переукладений на 2011-2013 роки та прийнятий на загальних зборах трудового колективу 29.06.2011 р. (протокол №3).
Договір складений переважно з урахуванням норм чинного законодавства України. Його розділами регламентується режим праці та відпочинку, оплата і охорона праці, встановлення гарантій, пільг і компен¬сацій, преміювання та заохочення, гарантії діяльності профспілкової організації.
Але пунктом 6 розділу IV договору доплата за роботу у нічний час встановлена у розмірі 35% по¬садового окладу, що протирічить нормам Галузевої та Регіональної угод якими передбачено 40%.
Згідно з положеннями колективного договору в коледжі забезпечено своєчасну виплату заробітної плати двічі на місяць, проводиться індексація грошо¬вих доходів працівників та студентів у зв'язку зі змінами цін на споживчі товари і послуги.
За погодженням із профспілковим комітетом здій¬снюються доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, розширення зони обслуговуван¬ня, суміщення професій (посад) у розмірі 50% та 25% посадового окладу.  Так само, відповідно до положення про преміювання (протоколи №№ 41,42 від 19.092011 р), усі працівники автотранспортного коледжу до про¬фесійних свят - Дня автомобіліста та Дня працівників освіти у цьому році премійовані у розмірі від 30% до 70% посадового окладу. Щорічна грошова вина¬города педпрацівникам відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту», передбачена колдоговором і кошторисом ВНЗ у розмірі однієї ставки заробітної плати і буде стовідсотково виплачена у грудні. Згідно з пунктом 11 розділу VII колдоговору «Соціально-трудові пільги, гарантії» первинній профспілковій організації виділяються кошти у сумі 0,3% фонду оплати праці на Проведення культурно-масовоїі фізкультурної роботи, що дозволяє повноцінно задовольняти культурні та духовні потреби працівників і студентів коледжу та сприяє підвищенню їхньої працездатності.
Представники виборного органу-комітету - де¬легуються до складу усіх основних комісій закладу, реалізуючи свої права і повноваження.
Найбільш ефективною є участь членів профкому в роботі атестаційної і тарифікаційної комісій.
Атестація педпрацівників коледжу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України. У зазначені нормативними документами терміни ви¬даються накази про організацію і проведення атестації; - її підсумки. Оформлення протоколів засідань атестаційних комісій і атестаційних листів здійснюється належним чином; другий примірник атестаційного листа видається працівникові на руки під особистий підпис у триденний термін, як передбачено Типовим положенням. Щорічно 20-30% педпрацівників, які сум¬лінно і творчо працюють, атестуються позачергово на підвищення кваліфікаційних категорій і педагогічних звань. Відмічаємо високий освітньо-кваліфікаційний рівень педагогів коледжу: 26 осіб (65%) мають вищу кваліфікаційну категорію, 6 викладачів (14%) - педа-гогічне звання «викладач-методист». Найвищий, 12 тарифний розряд мають 30% майстрів виробничого навчання. Але з порушенням норм Інструкції про служ¬бові відрядження в межах України та за кордон, через відсутність фінансування, не виплачуються добові під час відрядження педпрацівників на курси підвищення кваліфікації у межах Харківської області.
Тарифікація педпрацівників КАТК здійснюється від¬повідно до законодавства щодо оплати праці. Накази про попередній розподіл педагогічного навантаження і тарифікацію на поточний навчальний рік видаються своєчасно, за погодженням із профспілковим комітетом; педпрацівники ознайомлюються з ними під особистий підпис Тарифікаційні списки відповідають додатку №2 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженій наказом МОУ від 15.04.1993 р.№102, зі змінами і доповненнями. До спис¬ків включаються особи, які знаходяться у відпустках для догляду за дитиною із зазначенням навчальних годин. Визначення ставок працівників за розрядами тариф¬ної сітки здійснюється з урахуванням кваліфікаційних категорій і розрядів, встановлених за результатами атестації. Враховуються всі види надбавок і доплат за: вислугу років, класне керівництво, педагогічні звання, завідування навчальними кабінетами і майстернями, перевірку зошитів, керівництво цикловими комісіями. Завдяки спільним діям адміністрації і профспілкового комітету навантаження розподілено загалом раціональ¬но і об'єктивно: п'ять молодих спеціалістів, що працюють у коледжі, мають навантаження понад ставку; на ставку працюють 8 викладачів та 10 майстрів виробничого навчання, понад - 18, лише 6 осіб пенсійного віку, за власними заявами, навантажені менше ставки.
Станом на 01.10.2011 року середня заробітна плата викладача складає 2300 грн., майстра виробничого навчання -1700 грн.
Під час перевірки стану охорони праці в Куп'янському автотранспортному коледжі з'ясовано, що адміністраці¬єю проведена результативна робота щодо виконання пунктів 4.3-4.6 постанови президії обласної організації профспілки від 17.06.2010 р. №П-3. Зауважуємо, що профспілковий комітет, у межах своїх повноважень, здійснює громадський контроль за додержанням адмі¬ністрацією законодавства з охорони праці. Приведені у відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці журнали реєстрації вступного інструк¬тажу та обліку видачі інструкцій. Вступний інструктаж проводиться з працівниками, що відображено у відпо¬відному журналі. Інструкції з охорони праці видаються під особистий підпис осіб, які їх отримують. На заходи щодо охорони праці у 2011 році виділено кошти у розмірі 0,2% фонду оплати праці. Для забезпечення охорони праці придбано 30 вогнегасників на суму 6 тис грн.., спецодягу - 5,5 тис грн.., побутової хімії - 3 тис грн.., медикаментів 0,5тис грн. У вересні 201.1 року було організовано навчання і перевірку знань працівників ВНЗ із питань охорони праці, до складу комісії включено Оболянського В.О, члена профспілкового комітету (на¬каз №М15 від 06.092010 р).
Заслухавши та обговоривши довідку комісії, інфор¬мацію голови профспілкового комітету КАТК Прасолова І.В. із зазначеного питання, комісія із соціально-економічного захисту інтересів працівників і студентів комітету Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України ВИРІШИЛА:
1.    Довідку та рішення комісії із зазначеного пи¬тання взяти до відома.
2. Довідку та рішення комісії (додаються) наді¬слати комітету первинної профспілкової організації (голова Прасолов І.В.), адміністрації Куп'янського авто¬транспортного коледжу (директор Деміденко В.В.) для інформації, вжиття відповідних заходів щодо усунення наявних недоліків.
3.  Зважаючи на те, що адміністрацією та проф¬спілковим комітетом КАТК проведена відповідна робота щодо виконання постанови президії «Про роботу керівництва та профспілкового комітету КАТК з виконання постанови президії комітету Харківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України від 17.062010 р. № П-3-3 «Про виконання адміністрацією та комітетом первинної профспілкової організації Куп'янського автотранспортного коледжу Закону України «Про колективні договори і угоди», Галузевої і Регіональної угод у частині укладання та виконання колективного договору», зняти з контролю виконання вказаної постанови.
4. Первинній профспілковій організації Куп'янського автотранспортного коледжу (голова Прасолов І.В.):
4.1. Довідку та рішення комісії розглянути на роз¬ширеному засіданні профспілкового комітету за участі адміністрації коледжу.
4.2. Продовжити роботу, спрямовану на виконан¬ня Закону України «Про колективні договори і угоди. Галузевої і Регіональної угод у частині укладання та виконання колективного договору».
4.3. Профспілкову документацію оформлювати згідно з рекомендаціями ФПУ «Про роботу з докумен¬тами у первинних профспілкових організаціях».
4.4. Співпрацювати з адміністрацією ВНЗ щодо за¬безпечення працівників гарантіями і пільгами згідно з чинним законодавством.
4.5. Здійснювати дієвий громадський контроль за дотриманням адміністрацією закладу законодавства про працю та охорону праці.
4.6. Про виконання рішення комісії з сОціально-економічного захисту інтересів працівників і студентів інформувати комітет обласної організації профспілки.
5.    Рекомендувати адміністрації коледжу (дирек¬тор Деміденко В. В.), профспілковому комітету (голова Прасолов І. В.)внести зміни до колективного договору щодо здійснення доплати за роботу у нічний час у роз¬мірі 40% ставки заробітної плати.
6. Рекомендувати адміністрації коледжу (дирек¬тор Деміденко В. В.) виплату відряджень працівникам здійснювати відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон.
7.  Первинним профспілковим організаціям ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації:
7.1. Повною мірою реалізовувати права і повно¬важення, передбачені чинним законодавством, щодо здійснення громадського контролю за дотриманням адміністрацією ВНЗ законодавства про працю та охо¬рону праці.
7.2. Дотримуватись високого рівня вимогливості до соціальних партнерів стосовно своєчасної в повно¬му обсязі реалізації норм колективних договорів.
Спрямовувати роботу на підвищення відповідаль¬ності профспілкових комітетів за виконання взятих зобов'язань.